Privacybeleid

Privacy Policy

COMPASS GROUP hecht bijzonder veel belang aan de rechten van privacy en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is van kracht geworden op 25 mei 2018.
Deze verordening is algemeen van toepassing binnen Europa en voorziet extra bescherming van een van de belangrijkste fundamentele vrijheden: eerbiediging van het privéleven.
Met deze verklaring wenst COMPASS GROUP de nodige verduidelijking te geven over de concrete invulling van de GDPR en meer bepaald het gebruik van de website.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een persoon, op basis waarvan hij rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden geïdentificeerd.

Het engagement van COMPASS GROUP

COMPASS GROUP draagt uiterste zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens, rekening houdend met de volgende beginselen:

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier.
 2. Uw persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 3. Uw persoonsgegevens zijn toereikend, terzake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 4. Uw persoonsgegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd.
 5. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze werden verwerkt.
 6. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Gebruik website

U kan de website van COMPASS GROUP gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken.
De website maakt gebruik van cookies, die ons toelaten informatie te bekomen louter over het gebruik van de website – meer uitleg over het gebruik van cookies vindt u in onze afzonderlijke cookie verklaring.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt COMPASS GROUP en voor welke doeleinden worden deze verwerkt?

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website of van een e-tool, zal u gevraagd worden om een aantal persoongegevens mee te delen aan COMPASS GROUP.
Door gebruik te maken van deze diensten gaat u akkoord dat de door u verschafte informatie wordt verwerkt.
Meer uitleg over de soort gegevens die worden opgevraagd en met welk doel deze worden verwerkt, vindt u in onze afzondelijke privacy-verklaring met betrekking tot het contactformulier en gebruik van een e-tool.
COMPASS GROUP gaat uw persoonsgegevens evenwel niet gebruiken voor direct marketing of profilering.

Bijhouden van persoonsgegevens

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor deze werden verzameld.
COMPASS GROUP beschikt in dit verband ook over een specifieke retention-policy, in functie van de soort en de aard van de verkregen gegevens.

Doorgeven van gegevens aan derden

COMPASS kan persoonsgegevens doorgeven of delen met andere bedrijven, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van het verwerken of indien dit wordt vereist door wet- of regelgeving.
Voor zover deze informatie wordt gedeeld met derde bedrijven of leveranciers, wordt zorg gedragen voor adequate beschermingsniveau’s voor uw persoonsgegevens.

Er wordt slechts samengewerkt met derde bedrijven of leveranciers voor zover deze op hun beurt werken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake privacy en gegevensbescherming.

Uw rechten

 • U heeft ten alle tijde het recht om van COMPASS GROUP informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die werden of worden verwerkt.
 • Op ieder ogenblik kan u inzage vragen tot bepaalde informatie omtrent de verwerking van uw gegevens.
 • U heeft recht op verbetering indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig blijken.
 • Daarnaast kan u ook vragen dat uw gegevens worden overgedragen.
 • U kan ook steeds een verzoek indienen tot het uitwissen van uw persoonsgegevens of vragen dat uw gegevens slechts beperkt worden verwerkt.
 • Tenslotte kan ook steeds worden gevraagd om de gegevensverwerking te beëindigen.

Beveiliging van persoonsgegevens en gegevenslekken

COMPASS GROUP is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige maatregelen getroffen inzake beveiliging en vertrouwelijkheid.
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen.
Daarenboven wordt enkel samengewerkt met verwerkers die zelf voldoende waarborgen kunnen bieden op het vlak van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
COMPASS GROUP doet ook op regelmatige basis zowel intern als extern onderzoek van de effectieve naleving van deze maatregelen.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

COMPASS GROUP is als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming bij COMPASS GROUP:

 • per mail: GDPR@compass-group.be
 • telefoon: +32 2 243 22 11 t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
 • per post: Hermeslaan 1H | 1831 Diegem | België

Cookie Policy

U kan de website van COMPASS GROUP gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken.
Wanneer u de website van COMPASS GROUP opent, is uw webbrowser geconfigureerd om gegevens te verzenden naar onze webserver, die we bijhouden in logbestanden – zg. cookies.
Cookies zijn stukjes informatie die met de pagina’s van onze website worden meegestuurd en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen via een eenvoudig klein bestandje.
Bij een volgend bezoek aan onze site wordt de informatie naar onze servers teruggestuurd en geanalyseerd.
De website van COMPASS GROUP maakt gebruik van cookies, die veilig zijn voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
Op basis van de cookies die COMPASS GROUP toepast, kunnen wij uw identiteit niet achterhalen.
Via cookies wordt informatie verkregen over het gebruik van de website, zodat die kan worden verbeterd en aangepast aan de wensen van de websitebezoekers – cookies zorgen er o.a. voor dat u:

 • ongestoord en veilig gebruik kan maken van de website
 • de website snel werkt
 • fouten en ongemakken op de website kunnen worden opgespoord
 • verbeteringen kunnen worden uitgetest
 • producten kunnen worden gedeeld via sociale media

Gegevensgebruik en gebruikersprofiel

Cookies zijn nodig om de werking van de website te optimaliseren.
De loggegevens worden geanalyseerd voor louter statistische doeleinden ter verbetering van de website en de onderliggende functies.
Het verzamelen van het gegevensgebruik en het opstellen van een gebruikersprofiel gebeurt op anonieme basis en wordt ook in geanonimiseerde vorm aangemaakt en opgeslagen.
Deze gegevens worden niet gecombineerd met een naam of andere persoonsgegevens die uw identiteit zouden kunnen prijsgeven.
Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma’s of voor het overbrengen van virussen naar uw computer.
De meeste cookies verdwijnen zodra de browser wordt afgesloten, maar als internetgebruiker kan u ook steeds cookies verwijderen of uitschakelen via de browserinstellingen.

Soorten cookies

 • Via permanante cookies kan COMPASS GROUP een nieuw bezoek op onze website herkennen, waardoor de website op individuele voorkeur kan worden ingesteld.
 • Hierdoor dient de gebruiker niet steeds de voorkeuren te herhalen, wordt tijd bespaard en kan op aangename wijze gebruik worden gemaakt van de website.
 • Met behulp van sessie cookies kan worden vastgesteld welke onderdelen van de website werden bezocht.
 • Dank zij deze cookies kunnen onze diensten en de website zelf worden aangepast aan het surfgedrag van onze bezoeker.
 • Er wordt ook gebruik gemaakt van Google Analytics, teneinde informatie te ontvangen over het gebruik van de website.
 • Google draagt zorg voor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • Tenslotte zijn er ook op de website knoppen opgenomen om webpagina’s te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn.

Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn en COMPASS GROUP heeft bijgevolg geen invloed op het gebruik van deze cookies.
Deze sociale netwerksites dragen zelf zorg voor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

COMPASS GROUP is als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van de website en de toepassing van cookies, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming bij COMPASS GROUP:

 • per mail: GDPR@compass-group.be
 • telefoon: +32 2 243 22 11 t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
 • per post: Hermeslaan 1H | 1831 Diegem | België

Toegangsverzoek beleid - Rechten van betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voorziet een aantal specifieke voorschriften die de verwerking van uw persoonsgegevens beschermen – dit zijn uw ‘privacyrechten’.

Uw AVG (GDPR) privacyrechten

 • overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  u kan ten allen tijde vragen dat uw digitale persoonsgegevens worden overgemaakt in een vorm die het mogelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken of door te geven aan een andere organisatie
 • het recht om vergeten te worden
  u kan in de volgende gevallen vragen om uw persoonsgegevens (of die van uw kind) te wissen: indien deze niet meer nodig zijn, indien u uw toestemming voor het gebruik intrekt, indien uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, omdat uw gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk en indien uw kind jonger dan 16 jaar oud is
 • inzage
  u heeft het recht te vragen welke gegevens wij van u hebben – u kan vragen deze gegevens in te zien
 • rectificatie en aanvulling
  u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om uw persoonsgegevens aan te vullen
 • beperking van de verwerking
  u heeft het recht om in bepaalde situaties te vragen dat het gebruik van uw persoonsgegevens worden beperkt: in geval van mogelijk onjuiste gegevens, onrechtmatige verwerking, onnodige gegevens en indien bezwaar tegen de verwerking werd geuit
 • bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  u heeft altijd het recht op bezwaar te maken tegen zg. ‘direct marketing’ en profilering voor marketingdoeleinden
 • bezwaar tegen gegevensverwerking
  u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

COMPASS GROUP is als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.
Voor al uw verzoeken, vragen en klachten met betrekking tot uw gegevensverwerking of uw rechten kan u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bij COMPASS GROUP.

 • per mail: GDPR@compass-group.be
 • telefoon: +32 2 243 22 11 t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
 • per post: Hermeslaan 1H | 1831 Diegem | België

U krijgt binnen de maand een reactie, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.
Voor al deze diensten en tussenkomsten worden behoudens wettelijk toegestane uitzonderingen geen kosten aangerekend.

Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Als betrokkene kan u steeds klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder.
In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Meer informatie vindt u op hun website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger